Логин: Пароль: ?
 
Продукты питания Ткань, одежда, обувь, постельное белье, текстиль Строительные материалы Бумага, пластик, промтовары Биотопливо Продукция для сельского хозяйства, зоотовары Косметика, средства гигиены Медицинские товары и препараты, лекарства Иное

 

Наши партнеры:

 

Тематическая подборка печатных изданий

Анализ современных технологий переработки лубяных культур/ С.М. Коб'яков, О.П. Домбровська, Ю.В. Березовський // Пр. Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. — 2010. — 3, N вип. 10. — С. 121-130. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
Розглянуто сучасні технології переробки конопляної та лляної сировини. Розглянуто новітні схеми переробки соломи конопель, лляної трести і відходів тіпання та нове технологічне обладнання, яке застосовується в цьому процесі.
Індекс рубрикатора НБУВ: М32
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69443

Анатомо-технологические осоенности формирования волокна конопли и использования их в селекции: Автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Л.М. Кривошеєва; Ін-т землероб. УААН. — К., 2000. — 16 с. — укp.
Виявлено закономірності мінливості анатомічних структур і фізико-механічних показників первинного та вторинного волокон уздовж стебла, низьковолокнистих і високоволокнистих сортів, рослин загущеного та розрідженого посівів, а також відповідно до кількості листків у стеблових вузлах. На основі проведених досліджень отримано новий селекційний матеріал конопель з підвищеною волокнистою продуктивністю та збільшеною часткою кращого за якістю первинного волокна у загальному. Розроблено спосіб відбору елітних рослин конопель за ознакою щільності волокнистого шару для збільшення його маси у стеблі та методику відбору рослин за високим вмістом первинного та низьким вмістом вторинного волокон для поліпшення якісного складу волокнопродукції. Наведено розрахунки економічної ефективності застосування відбору елітних рослин на волокнистість за відрізками порівняно з цілими стеблами та застосування методу відбору рослин за ознакою щільності волокнистого шару у порівнянні з анатомічним аналізом стебла.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-317.4,022
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА309585 

Биология, выращивание, сбор и первичная переработка льна и конопли/ Ред.: П.А. Голобородько. — Глухів (Сум. обл.), 2004. — 209 с. — (Зб. наук. пр. Ін-ту луб'яних культур УААН; Вип. 3). — укp.
Висвітлено проблеми та завдання селекції та насінництва однодомних конопель, наведено результати досліджень щодо стабілізації ознаки однодомності у різних сортопопуляцій. Описано морфологічні ознаки залозистих волосків у сортів дво- та однодомних конопель, нові групи головчато-стебельчатих залозистих волосків. Розглянуто питання розробки різних методик оцінки селекційного матеріалу льону-довгунця за ознакою стійкості до вилягання, визначено максимальний та мінімальний рівні його урожайності у північних районах Сумщини, проаналізовано вплив природних факторів (фотосинтетичної активної радіації, тепла, вологи та природної родючості грунту) на формування врожаю.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.1я54(4УКР) + П216.2я54(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж71859

Вимоги до якості конопляної соломи як текстильної сировини / Ю.В. Мохер, Л.М. Жуплатова // НТБ КНУТД / Легка промисловість. - 2007. - N4. - C. 39.

Влияние котонизации на биостойкость конопляного волокна / И.А. Ермилова, А.М. Бойченко // НТБ КНУТД /Текстильная промышленность. – 2009. – N3. – С.4-6.

Влияние сортовых отличий безнаркотической конопли на качество волокна: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.03 / А.С. Синіцина; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 18 с. — укp.
Вперше з сучасного каталогу української колекції конопель виділено селекційний сорт безнаркотичних рослин, найбільш придатний для виробництва волокнистих матеріалів. Визначено вихід і якісні показники волокна, утвореного в результаті переробки трести, одержаної з соломи різних селекційних сортів конопель, таких, як Золотоніські 11 та 15, ЮСО-31, Дніпровські однодомні 14 та 19, вирощених за грунтово-кліматичних умов південного регіону України. Встановлено фізико-механічні властивості конопляної сировини залежно від технологічних параметрів вирощування, способів первинної обробки та використання у технологічному процесі різних сортів безнаркотичних конопель. Визначено оптимальні технологічні параметри їх вирощування у південному регіоні України, які забезпечують підвищений вихід волокна з високими якісними показниками за короткий період вегетації. Вперше виявлено залежність фізико-механічних характеристик волокна, одержаного з безнаркотичних конопель різних селекційних сортів, від біометричних параметрів і хімічного складу конопляної сировини. Досліджено хімічний склад одержаного волокна, зокрема, визначено вміст у ньому основних компонентів - целюлози, лігніну, пектинових речовин, виявлено їх роль у формуванні якості продукції. Науково обгрунтовано залежність зміни фізико-механічних показників конопляного волокна різних сортів від вмісту в ньому хімічних компонентів. Математично доведено, що гнучкість і лінійна щільність волокна залежать від вмісту лігніну.
Індекс рубрикатора НБУВ: М322 + П216.2-4
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА355418

Влияние химических мутагенов на изменение биологических и селекционных признаков конопли в потомстве: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / В.М. Рухленко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2009. — 19 с. — укp.
Проведено дослідження в напрямку виявлення особливостей впливу хімічних мутагенів нітрозоетилсечовини (НЕС) і нітрозометилсечовини (НМС) на зміну біологічним і господарсько-цінним ознакам рослин конопель з метою практичного використання їх у селекції. Визначено, що до програми вивчення було залучено 11 сортів конопель. Встановлено, що прийнятними дозами хіммутагенів для отримання нового вихідного матеріалу є водний розчин цих речовин в концентрації: 0,0125 - 0,05% для НЕС і 0,0125 - 0,025% для НМС за умов експозиції замочування насіння 18 год.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-31
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА365692

Вплив вібраційних дій в процесі трясіння на знекостричення лубу конопель / С.П. Коропченко, Р.Н. Гілязетдінов, Ю.Є. Мєшков // НТБ КНУТД / Легка промисловість.- 2008. - N3. - C. 51.

Вплив електроімпульсної обробки на розщеплення конопляного волокна / М. І. Расторгуєва // НТБ КНУТД / Легка промисловість. - 2006. - N4. - C. 51.

Дослідження впливу електрохімічної активації на процес одержання трести конопель / Л.А. Чурсіна, Є.О. Калінський // НТБ КНУТД / Легка промисловість. - 2008. - N3. - C. 52-53.

Дослідження можливості котонізації конопляного волокна / М.Й. Расторгуєва, О.В. Горізонтова, О.В. Закора // НТБ КНУТД / Вісник КНУТД. - 2008. - N5. - C. 254-258. 

Застосування конопель для одержання волокнистих напівфабрикатів / О.Ф. Богданова, А.С. Синіцина, І.В. Шудрик // НТБ КНУТД / Легка промисловість. - 2005. - N2. - C. 48.

Изменчивость и взаимосвязь количественных признаков разноволокнистых сортов конопли: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Ю.В. Голюк; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2000. — 16 с. — укp.
Наведено результати досліджень мінливості та взаємозв'язку комплексу кількісних ознак рослин конопель та їх використання в селекційних цілях. Вивчено 4 різноволокнисті сорти за умов загущеного та розрідженого посіву. Виявлено ряд біологічних закономірностей формування волокнистості стебла конопель, практичне застосування яких забезпечує суттєве підвищення продуктивності рослин за волокном і поліпшення його якісного складу. Розроблено методичні рекомендації для селекції. Одержано перспективний селекційних матеріал конопель. За даними конкурсного сортовипробування новий матеріал перевищує вихідний сорт ЮСО-31 за урожаєм волокна на 2,8 ц/га (надбавка + 20,0 %), в тому числі довгого волокна - на 2,7 ц/га (+22,7 %).
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-31,022
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА308382 

Изменчивость физико-механических свойств половых типов однодомной конопли/ Н.І. Резвих, Н.П. Ляліна, Л.А. Чурсіна // Пр. Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. — 2010. — 1, N вип. 10. — С. 157-161. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
Наведено характеристику основних статевих типів конопель. Проаналізовано результати дослідження фізико-механічні властивостей соломи конопель сорту ЮСО-31.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-264 + М322-3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69443 

Использование стеблей конопли для производства продукции целлюлозно-бумажной промышленноти/ А.С. Синіцина, Н.П. Ляліна // Пробл. лег. и текстил. пром-сти. — 2004. — N 1. — С. 303-304. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: Л77-3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16407Использование стеблей конопли для производства продукции целлюлозно-бумажной промышленноти/ А.С. Синіцина, Н.П. Ляліна // Пробл. лег. и текстил. пром-сти. — 2004. — N 1. — С. 303-304. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: Л77-3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16407

Исторические аспекты развития коноплеводства в Украине: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / С.Б. Скорченко; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 1999. — 18 с. — укp.
Відображено основні етапи розвитку коноплярства та науково-дослідної справи з культурою конопель. Проведено історично-науковий аналіз етапів становлення коноплярства як сільськогосподарської галузі України та показано розвиток біологічних і сільськогосподарських досліджень з коноплями в Україні.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2г(4УКР),022 + Т3(4УКР)6-2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА307213 

Исследование и усовершенствование приемов технологического анализа соломы льна и конопли: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.03 / Ю.В. Мохер; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1998. — 17 с. — укp.
Дисертацію присвячено удосконаленню методик технологічної оцінки соломи льону та конопель. Теоретично й експериментально досліджено вплив способу приготування трести (тепловодне та росяне мочіння) на результати технологічної оцінки соломи льону-довгунцю. Розроблено алгоритми обчислення довірчих інтервалів комплексних показників якості волокна льону та конопель. Виведено нові емпіричні формули для визначення розрахункового відносного розривного навантаження та номера тіпаного волокна, одержаного під час виконання технологічної оцінки соломи льону. Створено наукову базу для вдосконалення та розробки методик технологічної оцінки соломи.
Індекс рубрикатора НБУВ: М321.010.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА302672 

Исследование размера стебля и содержания волокна конопли как составляющих продуктивности/ М.Д. Мигаль, Ю.В. Голюк // Вісн. аграр. науки. — 1999. — N 7. — С. 41-44. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Для ефективного селекційного підвищення продуктивності конопель рекомендовано добирати рослини одночасно за вмістом волокна та технічною довжиною стебла або лише за технічною довжиною у разі використання високоволокнистої вихідної форми.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-317.4
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14378Исследование размера стебля и содержания волокна конопли как составляющих продуктивности/ М.Д. Мигаль, Ю.В. Голюк // Вісн. аграр. науки. — 1999. — N 7. — С. 41-44. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Для ефективного селекційного підвищення продуктивності конопель рекомендовано добирати рослини одночасно за вмістом волокна та технічною довжиною стебла або лише за технічною довжиною у разі використання високоволокнистої вихідної форми.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-317.4
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14378 

Наследование количественных признаков конопли/ Ю.В. Голюк // Вісн. аграр. науки. — 2001. — N 2. — С. 77-78. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Виявлено, що коефіцієнти успадковуваності (h2) морфологічних ознак конопель вищі за показники h2 маси та вмісту волокна в стеблі. Це дає змогу шляхом добору рослин конопель за ознакою довжини стебла значно підвищити продуктивність потомства за волокном.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-317
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14378

Обґрунтування вибору сорту конопель і оптимальних умов вирощування для одержання високоякісних целюлозовмісних матеріалів / Н.П. Ляліна, А.С. Синіцина, В.А. Скороходов // НТБ КНУТД / Легка промисловість. - 2004. - N4. - C. 48.

Обґрунтування доцільності застосування хімічних способів обробки безнаркотичних конопель/ Н.І. Резвих, Н.П. Ляліна // НТБ КНУТД / Вісник КНУТД. - 2008. - N5. - C. 239-242.

Оптимізація технологічного процесу одержання лубу конопель / Л.М. Жуплатова, В.О. Турбін, В.А.Больбатенко // НТБ КНУТД /Легка промисловість. - 2008. - N2. - C. 43.

Особливості процесів котонізації коротких коноплеволокон і створення на їх основі текстильних матеріалів / М.П. Березненко, І.Я. Хохлова, В.І. Вісленко // НТБ КНУТД / Вісник КНУТД. - 2008. - N2. - C. 53-57.

Отличие половых типов однодомной конопли по семенной продуктивности/ М.Д. Мигаль, К.В. Вакуленко // Вісн. аграр. науки. — 2005. — N 8. — С. 28-30. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Показано достовірний рівень відмінностей між статевими типами однодомних конопель за насіннєвою продуктивністю й їх зв'язок із селекцією.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14378

Отримання лубу конопель із заданими параметрами зі стебел з різними фізико-механічними властивостями / С.П. Коропченко, Р.Н. Гілязетдінов, Ю.Є. Мєшков // НТБ КНУТД /Легка промисловість. - 2006. - N1. - C. 51-52.

Первичная переработка соломы безнаркотической конопли з целью получения целлюлозосодержащих материалов: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.03 / Н.П. Ляліна; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 18 с. — укp.
Проаналізовано сучасні технології вирощування та первинної обробки безнаркотичних конопель. З метою одержання конопляної сировини з найкращими показниками якості розроблено технологію вирощування даної рослини. Розроблено програмне забезпечення для встановлення кількісних залежностей фізико-механічних характеристик соломи від агротехнічних чинників вирощування безнаркотичних конопель. Теоретично та експериментально досліджено вплив різних способів одержання конопляної трести на її якісні показники. Установлено, що найбільш придатну тресту конопель (з показниками якості: виходом волокна - 38,5 - 45,3 %, міцністю - 20,3 - 26,5 даН, гнучкістю - 23,8 - 29,7 мм) можна одержати способом розстилу з застосуванням хімічних композиційних матералів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Л774.5-3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА330197

Получение лубоволокнистого сырья из стеблей конопли семенных посевов / С.В. Жукова, Е.Л. Пашин // НТБ КНУТД /Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2009. - N6. – С. 25-27.

Получение целлюлозы из конопли для производства бумаги и картона
/ Л.А. Коптюх, Р.В. Бондар // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2005. — N 6. — С. 55-59. — Библиогр.: 4 назв. — рус.
Досліджено можливість розширення сировинної бази волокнистих напівфабрикатів для виробництва паперу та картону. Показано практичну можливість виробництва целюлозних напівфабрикатів з безгашишної коноплі - високоякісної сировини для різного призначення.
Індекс рубрикатора НБУВ: Л774.5
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28350 

Прогрессивная технология выделения луба конопли в виде однородной массы / С.П. Коропченко // Пробл. лег. и текстил. пром-сти. — 2004. — N 1. — С. 313-314. — Библиогр.: 5 назв. — рус.
Індекс рубрикатора НБУВ: М322
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16407

Разработка технологического процесса выделения луба конопли: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.01 / С.П. Коропченко; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 22 с. — укp.
Науково обгрунтовано технологічний процес виділення лубу конопель. На підставі результатів теоретичних і експериментальних досліджень визначено оптимальний склад технологічного обладнання для одержання неорієнтованого конопляного лубу. Вивчено загальні закономірності процесу механічного видалення та встановлено математичні залежності його виходу та якості від технологічних факторів і фізико-хімічних властивостей сировини. Удосконалено процес очищення лубоволокнистої сировини у процесі трясіння за рахунок використання вібраційних дій. Визначено динаміку зміни якісних показників конопляного лубу за переходами технологічного ланцюга, які забезпечують, залежно від кількості використаних переходів, одержання лубу, що відповідає вимогам чинного стандарту.
Індекс рубрикатора НБУВ: М320.1
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА355734
 

Разработка технологического процесса получения тресты из соломы конопли с применением активованых сред: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.03 / Є.О. Калінський; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 19 с. — укp.
Науково обгрунтовано процес розстилу конопляної соломи, який передбачає використання обробки сировини електрохімічно активованими середовищами. Визначено оптимальні фізико-хімічні параметри активованих середовищ, застосування яких під час розстилання конопляної соломи забезпечує зкорочення терміну вилежування й одержання найбільш високоякісного волокна. Показано динаміку зміни видового та кількісного складу пектиноруйнівної та целюлозоруйнівної мікрофлори у процесі приготування трести під впливом обробки електрохімічно активованими середовищами. З'ясовано зміну хімічного складу конопляного волокна у даному процесі та доведено їх позитивний вплив на вміст целюлози і пектинових речовин.
Індекс рубрикатора НБУВ: М322.010.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА351117
 

Разработка энергосберегающих технологий уборки и переработки лубяных культур / Р.Н. Гилязетдинов // Пробл. лег. и текстил. пром-сти. — 2004. — N 1. — С. 92-95. — Библиогр.: 1 назв. — рус.
Розглянуто перспективні енергоощадні технології збирання та первинної обробки льону і коноплі, відзначено їх перевагу та недоліки в порівнянні з існуючими.
Індекс рубрикатора НБУВ: М320.1 + П072.842.16
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16407 

Роль признаков структури растения в семенной продуктивности конопли и их селекционное значение: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / К.В. Конопля; Нац. наук. центр "Ін-т земл-ва УААН". — К., 2007. — 20 с. — укp.
Установлено, що у конопель маса насіння залежить від сорту, екотипу, статевого типу, розміру та форми суцвіття, довжини та щільності бокових гілок суцвіття першого та другого порядку, кількості насіння з рослини, співвідношення чоловічих, жіночих та інтерсексуальних квіток у суцвітті, щільності плодів на плодоносних пагонах. Показано особливості зміни ознак суцвіття конопель за різної густоти стеблостою, що визначає різний рівень насіннєвої продуктивності як реакцію рослин на умови вирощування. Досліджено структуру посіву конопель за параметрами - загальною та технічною висотою стебла та довжиною суцвіття - з урахуванням даних, одержаних завдяки теоретичному визначенню оптимальної площі живлення рослин для механізованого збирання конопель з метою одержання високого врожаю насіння. Поліпшено чоловічостерильну лінію конопель "Однодомні 9ЧС" за співвідношенням статевих типів і підвищенням насіннєвої продуктивності. На підставі результатів дослідження визначено параметри рослин конопель для моделювання нового сорту, високоврожайного за насінням.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-31
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА354259

Світовий та вітчизняний досвід використання стебел конопель / Н.І. Резвих // НТБ КНУТД / Легка промисловість. – 2010. – N2. – С.34-35. 

Селекционно-генетические основы стойкости признаков однодомности современных сортов конопли: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / С.В. Міщенко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2009. — 20 с. — укp.
Вперше в Україні встановлено особливості успадкування статі під час схрещування однодомної фемінізованої матірки і різних статевих типів сучасних сортів однодомних конопель. Встановлено ступінь дестабілізації ознаки однодомності ранньостиглою і пізньостиглою плоскінню однодомних конопель, динаміку її бутонізації у гібридів. Обгрунтовано доцільність схрещування однодомної фемінізованої матірки з однодомною фемінізованою матіркою чи справжніми однодомними фемінізованими рослинами та застосування зворотних схрещувань з батьківськими формами. Описано динаміку цвітіння жіночих і чоловічих квіток, кореляції між тривалостями цвітіння квіток і дозріванням насіння, наявність рослин зі зближеними строками зацвітання жіночих і чоловічих квіток, що дозволяє природно зберігати однотипність. Доведено надійність тканинно-плівкових ізоляторів у забезпеченні чистоти селекційного матеріалу. Розроблено рекомендації для селекційної роботи з удосконалення прийомів стабілізації однодомності конопель.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-31
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА364639
 

Селекция, технология производства и первичной переработки льна и конопли: Зб. наук. пр. / Ред.: П.А. Голобородько; Ін-т луб'яних культур УААН. — Глухів, 2000. — 194 с.: іл. — укp.
Викладено наукові аспекти технологічних прийомів вирощування, збирання та первинної переробки льону і конопель, подано оцінку їх ефективності. Проведено цитогенетичний аналіз реципрокних гібридів конопель за ознаками статі, порівняльне вивчення методів оцінки якості волокна індивідуальних рослин льону-довгунцю на ранніх етапах селекції. Досліджено вплив польових культур і сортів льону-довгунцю на інфекційний потенціал збудника фузаріозного в'янення, деякі аспекти розвитку комплексної механізації збирання конопель, можливості підвищення виходу довгого волокна та продуктивності технологічного обладнання.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.1 я43 + П216.2 я43 + М32 я43
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА601403
 

Создание и использование исходного материала в селекции сортов южной конопли с отсутствием наркотических свойств: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / В.П. Солодушко; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2002. — 19 с. — укp.
За результатами досліджень виявлено ряд біологічних закономірностей формування волокна та деревини конопель у процесі онтогенезу, вивчено їх співвідношення в стеблі. Встановлено, що у високоволокнистих сортах з підвищенням вмісту волокна у стеблі вміст деревини не зменшується та, як наслідок, не знижується стійкість рослин до вилягання. Досліджено ступінь мінливості кількісних ознак у різних сортів та взаємозв'язок між ними. Показано ефективність добору в процесі створення вихідного матеріалу, стійкого за ознаками статі, з високою якістю волокна та відсутністю наркотичних властивостей. Створено сорти конопель Дніпровські однодомні 14, Синельниківські однодомні 3 та Дніпровські однодомні 19.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-31-4(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА317764
 

Удосконалення технології первинної переробки конопляної трести / С.В. Барвет, Н.П. Ляліна, І.В. Шудрік // НТБ КНУТД / Легка промисловість. - 2006. - N2. - C. 34.

Урожайность и качество конопляной продукции в зависимости от удобрений, способов посева и сроков збора/ С.М. Кікоть // Вісн. аграр. науки. — 2005. — N 1. — С. 72-74. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2-4
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14378

Фізіко-механічні властивості конопель та їх залежність від способу приготування трести / Н.П. Ляліна, А.С. Синіцина // НТБ КНУТД / Легка промисловість. - 2003. - N: 2. - С.57.

Шляхи удосконалення технології збирання та переробки насіннєвих конопель / С.П. Коропченко, Р.Н. Гілязетдінов, П.В. Лук'яненко // НТБ КНУТД / Легка промисловість. - 2006. - N2. - C. 46-47.

Эффективность подбора на увеличение содержания волокна при согранении механической функции стебля конопли: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Л.Г. Онупрієнко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
Наведено результати дослідження ефективності добору на збільшення вмісту волокна за умов збереження механічної функції стебел сучасних високоволокнистих сортів конопель і їх стійкості до вилягання. Виявлено відмінності в анатомічній будові волокнистого шару у високо- та низьковолокнистих зразків досліджуваних сортів конопель. Встановлено, що товщина шару загального волокна не залежить від товщини деревини. Доведено, що вміст загального волокна в стеблах конопель збільшується не за рахунок зменшення деревини, а внаслідок зміни в структурі волокнистого шару. Установлено, що маса неволокнистої частини стебел знаходиться в сильному прямому достовірному взаємозв'язку з масою стебел, первинного, вторинного та загального волокна. Вперше виявлено вплив факторів генотипу сорту й умов року на фенотиповий прояв основних селекційний ознак досліджуваних сортів конопель. Одержано поліпшений вихідний матеріал сортів-популяцій за ознакою високого вмісту загального волокна (31 - 32 %), з підтриманням всіх сортових особливостей, морфологічно вирівняний. Встановлено, що добір у напрямку подальшого збільшення вмісту загального волокна не призводить до порушення механічної функції стебел конопель за умов забезпечення оптимальних умов вирощування.
Індекс рубрикатора НБУВ: П216.2
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА358572

Обучение в рамках "Конопляного Университета"
13.10.2020

Объявления
Все объявления »
 
 

facebook

telegram

twitter